Inbjudan årsmöte Åkersberga BK 2022

Publicerad 2022-02-10 17:00
 rsm te bild
Härmed utlyses årsmöte för Åkersberga BK 2022. Årsmötet genomförs torsdagen den 24/2 19:00 i ÅBKs klubbstuga på Skrakvägen 2. Till årsmötet har det inkommit förslag om stadgeändring från styrelsen. Senast en vecka innan mötet, det vill säga den 17/2, kommer verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finnas tillgängliga på föreningens hemsida. Dessa hittar du under fliken arkiv, och därefter Årsmöteshandlingar 2022. Anmälan för att deltaga på mötet görs till abk@akersbergabk.se senast torsdagen 17/2.

Agenda för årsmötet;

 • 1.Ordförande har ordet
 • 2.Fastställande av röstlängd för mötet.
 • 3.Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • 4.Val av protokolljusterare och rösträknare.
 • 5.Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 • 6.Fastställande av föredragningslista.
 • 7.Verksamhet
 • a.Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 • b.Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 • 8.Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 • 9.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 • 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 • 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 • 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 • 13. Val av
 • a.föreningens ordförande för en tid av 1 (ett) år
 • b.halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 (två) år
 • c.en revisor jämte suppleant för en tid av 1 (ett) år. I detta val får inte styrelsens ledamöter deltaga
 • d.tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 (ett) år, av vilka en skall utses till sammankallande ordförande
 • 14. Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av röstberättigad medlem inom den tid som anges i 16 §.
 • 15. Övriga frågor
Md 195x300 banner stadium
Md stora coop logotyp b 250x124
Md dunross senaste
Md 2 avsedd f r banner p hemsida med l nk till obos
Md pulsenjpeg
Md kamababjjgruppen01
Md max logo payoff liten
Md 001
Md accez
Md logo doker liten
Md nordiceco small black green
Md pwh3
Md nylogo
Md fix media
Samarbetspartner
Md farghuset logo
Samarbetspartner
Md logo02
Md logo02
Md af logo
Md bingo stockholm
Md minibarlogo stolt cafeteria partner
Md bergamunken cmyk
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub